Sorteusz

Regulamin

Regulamin aplikacji mobilnej „Sorteusz”

(05/05/2023 r.)

 

Regulamin w wersji wchodzi w życie od dnia 5 maja 2023r.

 

I Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje korzystanie z aplikacji mobilnej „Sorteusz” (dalej „Usługa”).
 2. Usługodawcą jest Vildmark Magdalena Dziczek
 3. Zasady korzystania z Usługi zostały opisane w niniejszym dokumencie, dostępnym na stronie internetowej www.sorteusz.pl , która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Przed pobraniem i zainstalowaniem Usługi każdy konsument zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.

 

II Rodzaj i zakres Usługi

 1. Usługa jest skierowana do konsumentów (dalej „Użytkownicy”) chcących otrzymać informację o prawidłowym postępowaniu z odpadami komunalnymi i opakowaniowymi, generowanymi w gospodarstwach domowych (odpady postkonsumenckie). Celem Usługi jest dostarczanie Użytkownikom odpowiednich informacji merytorycznych o właściwym postępowaniu z odpadami komunalnymi i opakowaniowymi generowanymi w gospodarstwach domowych oraz dostarczenie wiedzy o działaniach proekologicznych, rozrywki o tematyce ekologicznej oraz umożliwienie uczestnictwa w rywalizacji opartej na wiedzy i postępowaniu ekologicznym. Aplikacja umożliwia udział w organizowanych przez Usługodawcę konkursach, promocjach oraz akcjach rabatowych. W tym celu Usługa będzie identyfikować zainteresowania i preferencje Użytkowników dotyczące produktów wyszukiwanych lub dodawanych do aplikacji.
 2. Usługa umożliwia Użytkownikom:
 • Otrzymanie informacji o właściwym postępowaniu z poszczególnymi odpadami komunalnymi w tym opakowaniowymi, powstającymi w gospodarstwach domowych,
 • Dostęp do wyszukiwarki odpadów poprzez wpisanie odpowiedniej frazy lub za pomocą skanowania kodów kreskowych,
 • Otrzymywanie informacji o działaniach proekologicznych realizowanych przez firmy i instytucje zaangażowane w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem licencjonowanych Inicjatorów i Partnerów,
 • Współtworzenie bazy danych, w tym dodawanie zdjęć i kodów kreskowych produktów,
 • Uczestniczenie w grach, konkursach, promocjach i akcjach rabatowych o tematyce związanej z ochroną środowiska naturalnego,
 • Pobranie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla danej gminy (jeśli jest dostępny w bazie danych aplikacji) lub możliwość samodzielnego wpisania takich danych do aplikacji,
 • Łączenia się w grupy / drużyny celem rywalizacji zespołowej w ramach realizowanych konkursów i akcji – opcja dostępna tylko dla dedykowanych akcji, wyzwań i konkursów.

 

 1. Korzystanie z Usługi w zakresie wskazanym w ust. 1, w szczególności z konkursów, wyzwań, promocji oraz akcji rabatowych oferowanych Użytkownikom za pośrednictwem Usługi, możliwe będzie wyłącznie po udzieleniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w zakresie oraz w celach wskazanych w Polityce Prywatności. W przypadku nieudzielenia lub odwołania udzielonej zgody, Użytkownik będzie mógł korzystać z Usług z wyłączeniem spersonalizowanych ofert, konkursów, promocji oraz akcji rabatowych.

 

III Warunki korzystania z Usług

 1. Z Usługi mogą korzystać osoby fizyczne, także dzieci i osoby niepełnoletnie, jednak w przypadku osób poniżej 13 roku życia wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Proces walidacji następuje za pośrednictwem powiadomień kierowanych przez sieć komórkową lub wskazany adres e-mail lub numer telefonu GSM.  Korzystanie jest możliwe wyłącznie dla klientów indywidualnych, przy czym możliwe jest formowanie drużyn wokół instytucji, szkół czy miejsc pracy – ta możliwość jest dedykowana akcjom, wyzwaniom i konkursom. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Użytkownik w celu skorzystania z Usługi musi pobrać aplikację mobilną na swoje urządzenie mobilne. W celu pobrania, zainstalowania, i korzystania z Usługi na urządzeniu mobilnym Użytkownik powinien posiadać dostęp do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe i rodzaje urządzeń przenośnych, na które może być pobrana aplikacja zawierająca Usługę, zostały opisane w pkt V Regulaminu. 
 3. Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji mobilnej Użytkownik w celu skorzystania z wszystkich funkcjonalności Usługi musi się zarejestrować, zakładając konto użytkownika (dalej „Konto”). Możliwe jest korzystanie w ograniczonym stopniu z Usługi bez rejestracji, jednak wówczas Użytkownik nie będzie mógł brać udziału w konkursach, nie będzie widoczny w rankingach, nie będzie otrzymywał żadnych gratyfikacji, dostępnych dla Użytkowników zarejestrowanych. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do podania swojego roku urodzenia. Obowiązek ten ma na celu ochronę dzieci przed potencjalnie niewłaściwymi treściami.
 4. W ramach rejestracji i założenia Konta wymagane jest od Użytkownika udostępnienie następujących danych:
 • imię,
 • nazwisko,
 • rok urodzenia,
 • adres e-mail,
 • kod pocztowy,
 • numer telefonu komórkowego.

 

W celu pobrania harmonogramu odbioru odpadów komunalnych (jeśli jest dostępny w bazie danych aplikacji) lub znalezienia najbliższego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) lub innego punktu zbiórki musi zostać wykorzystana funkcja geolokalizacji urządzenia komórkowego Użytkownika, na co za pośrednictwem aplikacji konieczne będzie wyrażenie zgody. 

 1. Wszelkie podawane przez Użytkownika dane nie mogą być przypisane innej osobie. Zabrania się również podawania fałszywych danych, w szczególności tych nienależących do Użytkowników. Obowiązkiem Użytkownika jest przechowywanie swoich danych dostępowych w bezpieczny sposób, który uniemożliwia dostęp do konta osobom trzecim.
 2. Każdy kontakt Usługodawcy za pośrednictwem założonego Konta zostanie przypisany danemu Użytkownikowi. Zasada ta obowiązuje również, jeżeli z winy użytkownika osoby trzecie uzyskają dostęp do jego konta. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o każdym niepożądanym skorzystaniu z należącego do niego Konta oraz do zmiany swoich danych dostępu, jeżeli istnieje podejrzenie, że dostęp do Konta uzyskały osoby trzecie.
 3. W wyniku rejestracji i założenia Konta każdy Użytkownik może określić swój Nick, a także otrzyma zindywidualizowany numer Użytkownika, służący do korzystania z Usługi. Nick może stanowić adres e-mail lub numer telefonu lub każda inna, indywidualna nazwa wprowadzona przez Użytkownika. Każdy Użytkownik posiada swój unikatowy, indywidualny Nick.
 4. Aby skorzystać z Usługi, należy podczas wyrzucania odpadów zeskanować kod kreskowy produktu lub wyszukać nazwę produktu / odpadu w wyszukiwarce. Usługa wygeneruje automatyczną informację o należytym sposobie postępowania z danym odpadem, wskazując odpowiedni kolor pojemnika na odpady lub wskazując dedykowane miejsce, do którego odpad należy przekazać (np. PSZOK).

W związku z jego użyciem następuje zapisanie i zgromadzenie następujących informacji:

 • kod kreskowy produktu,
 • nazwa produktu,
 • rodzaj produktu / odpadu
 1. Jeśli poszukiwanego produktu lub odpadu nie będzie w bazie danych Usługi, Użytkownik będzie mógł wysłać do Usługodawcy komunikat z wnioskiem o dopisanie takiego produktu lub odpadu. W tym celu będzie proszony o zeskanowanie kodu kreskowego, zrobienie zdjęcia, wpisanie nazwy produktu i opcjonalnie podanie rodzaju odpadu / produktu.

W związku z jego użyciem następuje zapisanie i zgromadzenie następujących informacji:

 • kod kreskowy produktu,
 • nazwa produktu,
 • rodzaj produktu / odpadu,
 • zdjęcia i dane przekazane dobrowolnie przez Użytkownika w celu uzupełnienia bazy danych.  

Aby możliwe było skanowanie kodów kreskowych oraz przekazywanie zdjęć produktów, musi zostać wykorzystana funkcja kamery urządzenia komórkowego Użytkownika, na co za pośrednictwem aplikacji konieczne będzie wyrażenie zgody.

 1. Poprzez przyporządkowanie wykonanych w Usłudze działań do Konta Użytkownika istnieje możliwość realizacji celów określonych w pkt II. 2 Regulaminu. W szczególności dzięki temu Użytkownik będzie miał możliwość rywalizowania z innymi Użytkownikami i w efekcie będzie otrzymywać spersonalizowane wiadomości lub nagrody.
 2. Usługa umożliwia Użytkownikowi otrzymanie, np. w ramach akcji promocyjnych, ofert i rabatów, m.in. kodów rabatowych. Oferty udostępniane będą na podstawie specjalnego, zindywidualizowanego kodu promocyjnego, który należy podać podczas realizacji zakupów dokonywanych u danego Inicjatora lub Partnera. Kupony oferowane przez Inicjatora lub Partnera nie stanowią oferty Usługodawcy, a korzystanie z nich podlega wyłącznym warunkom korzystania wskazanym przez Inicjatora lub Partnera.
 3. Użytkownik, który nie dokonał rejestracji będzie otrzymywał wiadomości, przy czym dzieci poniżej 13 r.ż. będą otrzymywały wyłącznie wiadomości, dostosowane do ich wieku.

 

IV Warunki techniczne korzystania z Usługi

 1. Korzystanie z Usługi wymaga od Użytkownika pobrania aplikacji mobilnej, odpowiednio dla systemów operacyjnych urządzeń mobilnych, ze sklepów Google Play, App Store, poprzez wyszukanie aplikacji o nazwie Sorteusz.
 2. Aplikację mobilną można pobrać na urządzenia mobilne, posiadające dostęp do Internetu i pracujące w oparciu o system operacyjny Android, IOS.
 3. Korzystanie z Usługi wymaga w szczególności:
 4. a) urządzenia końcowego, umożliwiającego wygenerowanie strony internetowej Sklepu z aplikacjami, z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej,
 5. b) aktywnego konta poczty elektronicznej,
 6. c) włączonej obsługi Plików cookies.

 

 1. Poszczególne modele urządzeń mobilnych posiadają dostęp do określonych wersji oprogramowania. Ze względów technicznych do niektórych wersji oprogramowania może nie być dostępna odpowiednia wersja Usługi. Jeżeli dla danego urządzenia nie jest dostępna odpowiednia wersja Usługi, Użytkownik nie może z niej skorzystać.
 2. Instalacja aplikacji mobilnej i korzystanie z Usługi wymaga stałej transmisji danych z urządzenia mobilnego Użytkownika. Wielkość i częstotliwość przesyłu danych zależą od rodzaju i zakresu korzystania z Usługi. Koszty połączenia za przesył danych ponosi Użytkownik. Ich wysokość jest uzależniona od umowy zawartej między Użytkownikiem a jego operatorem sieci komórkowej lub dostawcą Internetu.
 3. Usługodawca może publikować i oferować aktualizację wersji aplikacji mobilnej. Do prawidłowego działania Usługi konieczna będzie jej aktualizacja. Usługodawca nie może zagwarantować poprawnego funkcjonowania Usługi, jeśli Użytkownik nie pobrał i nie zainstalował na swoim urządzeniu mobilnym udostępnionej aktualizacji. Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem aplikacji mobilnej o każdej dostępnej aktualizacji.

 

V Ochrona danych osobowych

 1. Ogólne regulacje dotyczące polityki i ochrony gromadzenia danych osobowych, nieuregulowane niniejszym Regulaminem, zostały sprecyzowane w odpowiednim w dokumencie o nazwie Ochrona Danych Osobowych Użytkowników, dostępnym na stronie www.sorteusz.pl.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem Usługi następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Usłudze.
 3. Wyrażenie zgody na przekazywanie danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem Usługi na rzecz podmiotów trzecich następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w aplikacji mobilnej, stanowiącej integralną część Usługi.
 4. Podczas korzystania z Usługi Usługodawca gromadzi o Użytkownikach takie informacje jak:
 • zeskanowane kody kreskowe produktów,
 • historia wyszukiwań odpadów lub produktów,
 • lokalizacja (jeśli wyrażona została zgoda),
 • zdjęcia produktów udostępnionych aplikacji (jeśli wyrażona została zgoda),
 • rok urodzenia Użytkownika,
 • wersja używanego systemu operacyjnego,
 • numer używanego urządzenia mobilnego,
 • język systemowy,
 • używana wersja aplikacji.
 1. Dane logowania Użytkowników są gromadzone i wykorzystywane w celu realizacji logowania do Konta. 
 2. Gromadzenie danych za pośrednictwem Usługi służy jak najlepszemu dopasowaniu prezentowanych ofert dla konkretnego Użytkownika oraz wywiązaniu się przez Usługodawcę ze wszelkich zobowiązań nałożonych na niego przez niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 Analizie nie są poddawane dane osobowe w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO.

 

 

VI Reklamacje

 1. Usługodawca odpowiada za należyte działanie Usługi, nie odpowiada natomiast za należyte wykonanie ewentualnej umowy sprzedaży produktu, który zostaje nabyty z wykorzystaniem treści wygenerowanych przez Usługę, ponieważ nie jest stroną takiej umowy.
 2. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Usługi oraz związanych z nią różnego rodzaju wydarzeń, akcji, promocji należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej Usługi (www.sorteusz.pl) lub za pomocą formularza znajdującego się w Usłudze. Uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@sorteusz.pl
 3. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Usługi. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika w ramach rejestracji lub poprzez odpowiednią wiadomość przesłaną z użyciem Usługi. Nie przekreśla to jednak możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń, wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres mailowy, jeśli Użytkownik wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę wystąpienia usterek, stanowiących przyczynę reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Usługodawca może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych.
 5. Po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca przekaże Użytkownikowi odpowiedź na złożony wniosek reklamacyjny, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź wysłana zostanie na adres do korespondencji Użytkownika lub adres e-mail Użytkownika wskazany w treści reklamacji lub za pośrednictwem Usługi lub w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem. 

VII Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Usługi może ulec zmianie w przypadku:
 • zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Usługi,
 • zmiany funkcjonalności Usługi, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności,
 • zmiany w zakresie działalności prowadzonej przez Usługodawcę za pośrednictwem Usługi, w szczególności, w razie wprowadzenia nowych usług świadczonych za pośrednictwem Usługi.
 1. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą stosownego powiadomienia w Usłudze.
 2. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany w Usłudze nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączącą go z Usługodawcą umowę o świadczenie usług, poprzez odinstalowanie z urządzenia aplikacji mobilnej za pośrednictwem której świadczona jest Usługa.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). 
 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Usługi oraz umowami o świadczenie usług rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, a następnie przez sąd właściwy według powszechnie obowiązujących przepisów.

 

Regulamin aplikacji „Sorteusz”, który wszedł w życie od dnia 05 maja 2023 r., jest dostępny w wersji mobilnej oraz pdf, do pobrania na stronie internetowej www.sorteusz.pl
Kliknięcie „Pobierz” spowoduje otwarcie dokumentu PDF ze zmienionym regulaminem, a plik może być w każdej chwili zapisany przez użytkownika na jego urządzeniu. Regulamin wejdzie w życie z zachowaniem postanowień pkt. VI niniejszego Regulaminu.