Sorteusz

Polityka Prywatności aplikacji mobilnej Sorteusz (Usługa)

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej (zwanej dalej „Aplikacją”) przez firmę Vildmark Magdalena Dziczek.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest firma Vildmark Magdalena Dziczek z siedzibą w Muszynie, ul. Nowa 36, 33-370 Muszyna, NIP 529-172-21-94 wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez CEIDG (zwana dalej „Administratorem”).

3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika nastąpi po zaakceptowaniu Polityki Prywatności podczas rejestracji w Aplikacji.

5. Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez Administratora do wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych o nowościach i ofertach Administratora, wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie tego typu informacji.

6. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i w Regulaminie.

 

§ 2 Dane zbierane automatycznie

1. Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nieposiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania Aplikacji. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane dalej „dane zbierane automatycznie”).

2. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.

3. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika, fizycznej lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.

4. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

 

§ 3 Dane zbierane w celu dokonania rejestracji lub nawiązania kontaktu

1. Celem dokonania rejestracji Konta w Aplikacji lub w przypadkach kontaktowania się Użytkownika z Administratorem, określonych w Regulaminie, Administrator wymaga podania przez Użytkownika: imienia, nazwiska, roku urodzenia, adresu e-mail, kodu pocztowego oraz opcjonalnie numeru telefonu, (zwane dalej: „dane zbierane w celu dokonania rejestracji lub nawiązania kontaktu”). 2.Podanie przez Użytkownika danych zbieranych w celu dokonania rejestracji lub nawiązania kontaktu jest dobrowolne, jednakże stanowić będzie wyłączną podstawę nawiązania kontaktu zwrotnego Administratora z Użytkownikiem oraz umożliwi Administratorowi weryfikację Użytkownika.

3. Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia poprawnej, pełnej i sprawnej komunikacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, w tym udostępniania mu możliwości brania aktywnego udziału w wydarzeniach, akcjach promocyjnych, wyzwaniach, rankingach i ofertach przekazywanych przez Administratora.

 

§ 4 Zbieranie danych osobowych

1. W trakcie rejestracji w Aplikacji i korzystania z Aplikacji, Administrator może domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Usługi Sorteusz.

2. Dane osobowe Użytkownika zbierane w sposób określony w ust. 1 powyżej obejmująm.in.: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, informacje o koncie (nazwa Użytkownika, hasło, indywidualne ID Użytkownika), obrazy, zdjęcia, filmy, kamera wyłącznie w celu umożliwienia skanowania kodów kreskowych i dodawania zdjęć produktów, w przypadku wyzwań opartych o aktywność fizyczną – dane o cechach fizycznych (waga, wzrost), dane o aktywności fizycznej (czas trwania i intensywność treningu, liczba spalonych kalorii, dystans, tempo), informacje z kalendarza, dane lokalizacyjne (GPS), informacje o systemie operacyjnym i jego wersji, adres IP. Cyfrowe kupony mogą zostać zapisane na urządzeniu końcowym lub bezpośrednio przekazane za pomocą komunikatora, jeśli tylko Użytkownik wyrazi zgodę na dostęp aplikacji do swoich Zdjęć i Mediów.

3. Podczas korzystania z aplikacji tworzone są profile Użytkowników wyłącznie dla celów analizy statystycznej oraz tworzenia oferty dostosowanej do potrzeb Użytkowników. Jeśli to możliwe, dane przypisywane są adresowi e-mail lub numerowi ID. W tym celu zbierane i wykorzystywane są dane wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich gromadzenie.

 

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

1. Zebrane dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane przez Administratora celem dostarczenia wybranej przez Użytkownika usługi. 2. Dane osobowe o aktywności i lokalizacji Użytkownika, mogą być używane przez Administratora w celu dokonania obliczeń związanych z innymi informacjami o aktywności Użytkownika (m.in. rankingi). Informacje wskazane w zdaniu poprzednim będą udostępniane Użytkownikowi w Aplikacji.

3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa, które zezwalają Administratorowi na przetwarzanie danych osobowych, o ile jest to konieczne do korzystania z usługi lub do wypełnienia umowy (vide art. 6 ust. 1 b) RODO) oraz z uwagi na uzasadniony interes, umożliwiający dopasowanie oferty (w tym wyzwań, loterii i konkursów) do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika (art. 6 ust. 1 f) RODO).

4. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika, Administrator będzie przetwarzał i łączył dane pochodzące z urządzeń Użytkownika z profilem Użytkownika w aplikacji. W takich przypadkach, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Dotyczy to przetwarzania danych dotyczących wiadomości PUSH/ SMS, usługi „Na bieżąco”, analizy zachowania Użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem skanowanych i wyszukiwanych produktów, aktywnego udziału w wydarzeniach, wyzwaniach, loteriach, konkursach oraz rankingach, plików cookie.

5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane osobom trzecim w sytuacji, gdy przetwarzanie danych Administrator zleca po części dostawcom usług. Firmy te współpracują z Administratorem na podstawie pisemnej umowy. Firmy te nigdy nie wykorzystują udostępnionych przez Administratora danych osobowych do własnych celów. Administrator może przekazać dane odbiorcom, którzy: udostępniają Administratorowi przestrzeń na serwerach, systemy baz danych i podobne, dostarczają Administratorowi wsparcie techniczne i prawne, doradzają Administratorowi lub realizują na jego zlecenie zadania związane z kwestiami marketingowo-technicznymi.

 

§ 6 Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji. W przypadku rezygnacji z Usługi, dane Użytkownika dane będą usunięte w ciągu 30 dni roboczych po dostarczeniu Administratorowi rezygnacji. W tym czasie Użytkownik ma możliwość przywrócenia swojego Konta, poprzez ponowne zalogowanie. Proces usunięcia danych zostanie wówczas przerwany. W przypadku, gdy dane Użytkownika należy gromadzić ze względu na określone prawem okresy przechowywania albo zabezpieczenia, wysunięcia lub zrealizowania roszczenia, zostają zapisane dane o wyrejestrowaniu Użytkownika z Usługi, tak długo jak ich przechowywanie wymagane jest przepisami prawa, względnie tak długo jak konieczne jest to realizacji celu.

4. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: spółkom zależnym; stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich udziałów, lub w przypadku fuzji Administratora ze strona trzecią, lub nabycia udziałów w Spółce Administratora przez stronę trzecią; innym podmiotom trzecim, które zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator zawarł z nim umowę konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji; właściwym organom, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Wszystkie dane osobowe, przekazane przez Użytkownika w postępowaniu reklamacyjnym będą usunięte albo zanonimizowane najpóźniej w ciągu 90 dni roboczych, licząc od dnia udzielenia ostatecznej odpowiedzi. W przypadku dochodzenia swoich praw jako podmiot danych, dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres 6 lat po udzieleniu finalnej odpowiedzi, jako dowód, że Administrator dostarczył Użytkownikowi wyczerpujących informacji i tym samym spełnił wobec Użytkownika swój prawny obowiązek.

 

§ 7 Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji (art. 15 RODO).

2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia udostępnionych danych osobowych, za pośrednictwem narządzi dostępnych w Aplikacji.

3. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.

4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.

5. W przypadkach, w których przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO albo odbywa się do celów związanych z reklamą bezpośrednią, Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika realizowane jest w zgodzie i na podstawie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”).

2. W Usłudze znajdują się także odnośniki (linki) do stron internetowych pochodzących od podmiotów trzecich. Administrator odwołuje się np. prezentując treści związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska. Strony te mogą wykorzystywać pliki cookies lub oferować usługi wymagające podania danych osobowych. Administrator podkreśla, że zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują jedynie w Usłudze Sorteusz. Administrator nie ponosi natomiast odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich. W przypadku korzystania z innych stron Użytkownik zobowiązany jest odrębnie zapoznać się ze stosowanymi przez nie politykami prywatności.

3. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie lub aktualizacji, w przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały z rozwoju funkcjonalności Usługi Sorteusz, postępu technologicznego, zmiany stosownych przepisów prawa lub zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych użytkowników Usługi. Zarejestrowani użytkownicy Usługi zostaną powiadomieni o zmianach Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych z wyprzedzeniem, przed wprowadzeniem zmian w Polityce Prywatności za pośrednictwem Usługi lub wiadomości e-mail lub wiadomości PUSH/SMS.