Sorteusz

Regulamin


Konkurs Letnie Wyzwanie


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki konkursu polegającego na zorganizowaniu akcji edukacyjnej związanej z segregacją odpadów przy wykorzystaniu aplikacji Sorteusz. Akcja edukacyjna ma postać gry, polegającej na dodawaniu nowych kodów kreskowych produktów do bazy danych aplikacji.
. Celem Konkursu jest propagowanie prawidłowych zasad segregowania odpadów, promowanie proekologicznych postaw i ochrony środowiska.
 3. Organizatorem konkursu i jednocześnie fundatorem nagród jest Vildmark Magdalena Dziczek, z siedzibą w Muszynie, ul. Nowa 36, NIP: 5291722194 (dalej również: „Organizator”).
5. Konkurs rozpoczyna się od dnia 3 lipca 2023 r. i trwać będzie do dnia 5 września 2023 r. do godz. 23:59:59 – jest to okres, w którym uczestnicy skanują produkty i dodają je do bazy danych aplikacji Sorteusz. Za dodanie każdego unikalnego, nieznajdującego się w bazie, prawidłowego kodu kreskowego zgodnego ze standardem GS1 dla produktów dopuszczonych do obrotu na terytorium RP, zdjęcia produktu i jego prawidłowej nazwy, Użytkownik otrzymuje punkt. Punkty gromadzone są w rankingu, w sekcji Letnie Wyzwanie. Użytkownik otrzyma punkt dopiero po zatwierdzeniu wprowadzonych przez Użytkownika danych przez Administratora aplikacji.
Konkurs podzielony jest na 10 etapów:
1. 3 lipca 2023 r. – 9 lipca 2023 r.
2. 10 lipca 2023 r. – 16 lipca 2023 r.
3. 17 lipca 2023 r. – 23 lipca 2023 r.
4. 24 lipca 2023 r. – 30 lipca 2023 r.
5. 31 lipca 2023 r. – 6 sierpnia 2023 r.
6. 7 sierpnia 2023 r. – 13 sierpnia 2023 r.
7. 14 sierpnia 2023 r. – 20 sierpnia 2023 r.
8. 21 sierpnia 2023 r. – 27 sierpnia 2023 r.
9. 28 sierpnia 2023 r. – 5 września 2023 r.
10. 3 lipca 2023 – 5 września 2023 r. – podsumowanie dla całego czasu trwania konkursu (suma zebranych punktów w całym okresie).
Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227).
6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
7. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej Sorteusz oraz strony internetowej www.sorteusz.pl (dalej: „Strona Konkursowa”).
8. Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie Konkursowej oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.
9. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zwane dalej: „Uczestnikami”, które spełniają kumulatywnie następujące wymagania:
a. Pobiorą aplikację Sorteusz ze sklepu z aplikacjami;
b. Zarejestrują się, jako użytkownicy w aplikacji Sorteusz;
c. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
d. udostępnią informację o konkursie Letnie Wyzwanie w swoich mediach społecznościowych (min. 1 działanie);
e. wyraziły zgody określone w Regulaminie i zaakceptowały postanowienia Regulaminu, w tym wyraziły dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu poprzez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu zgłoszeniowym.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające we wspólnym pożyciu, powinowatych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz małżonka przysposobionego.
3. Udział w konkursie oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.

 

3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Rozstrzygnięcia Konkursu przy zachowaniu należytej staranności dokona komisja konkursowa (dalej: „Komisja Konkursowa”) składająca się z 3 osób powołanych przez Organizatora.
2. W każdej turze Konkursu Komisja Konkursowa wskazuje trzech laureatów Konkursu, którzy w danym etapie Konkursu uzyskali najwięcej punktów, a w 10 etapie Konkursu wskaże trzech laureatów, którzy uzyskali najwięcej punktów sumarycznie we wszystkich 9 etapach Konkursu.
3. Rozstrzygnięcia podejmowane przez Komisję Konkursową i Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Wyniki Konkursu nie podlegają reklamacji.
4. Informacja o Laureatach każdego z etapów Konkursu zostanie umieszczona we wtorek następujący po dniu zakończenia etapu na Stronie Konkursowej oraz w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/sorteuszapp , https://www.instagram.com/sorteusz/ i opcjonalnie https://www.tiktok.com/@sorteuszapp .
5. Laureat Konkursu, otrzyma należną nagrodę, pod warunkiem, że spełni wymagania i postanowienia określone niniejszym Regulaminem. W celu uniknięcia wątpliwości, każdemu z Laureatów przysługuje jedna nagroda w danym etapie. Uczestnik może zostać Laureatem w jednym, kilku lub wszystkich etapach, jeśli zebrane przez niego punkty w danym etapie uplasują go w pierwszej trójce Użytkowników, którzy zdobyli najwięcej punktów.

 

4. NAGRODY i ZASADY WYDANIA NAGRÓD
1. Laureaci Konkursu otrzymają następujące nagrody (zwane dalej: „Nagrody”):
a. I, II, III miejsce w etapie 1 – bon o wartości 100 zł dla każdego Laureata
b. I, II, III miejsce w etapie 2 – bon o wartości 100 zł dla każdego Laureata
c. I, II, III miejsce w etapie 3 – bon o wartości 100 zł dla każdego Laureata
d. I, II, III miejsce w etapie 4 – bon o wartości 100 zł dla każdego Laureata
e. I, II, III miejsce w etapie 5 – bon o wartości 100 zł dla każdego Laureata
f. I, II, III miejsce w etapie 6 – bon o wartości 100 zł dla każdego Laureata
g. I, II, III miejsce w etapie 7 – bon o wartości 100 zł dla każdego Laureata
h. I, II, III miejsce w etapie 8 – bon o wartości 100 zł dla każdego Laureata
i. I, II, III miejsce w etapie 9 – bon o wartości 100 zł dla każdego Laureata
j. I, II, III miejsce w etapie 10 podsumowującym – bon o wartości 500 zł dla każdego Laureata.
Organizator zastrzega sobie możliwość przekazania Laureatom dodatkowych nagród w postaci nakładek na profile w mediach społecznościowych lub zestawu upominków.
2. Po ogłoszeniu wyników każdy z Laureatów celem wydania Laureatowi Nagrody otrzyma na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail lub numer telefonu informację, że przysługuje mu nagroda. Nie później niż w ciągu 5 dni, licząc od dnia ogłoszenia wyników Laureat zobowiązany jest potwierdzić poprawność danych kontaktowych, które posłużą do przekazania nagrody.
3. Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu drogą elektroniczną lub za pośrednictwem wiadomości sms w przypadku bonu lub nakładki na profil w mediach społecznościowych, lub przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres zamieszkania wskazany w Oświadczeniu Laureata Konkursu lub inny adres wskazany przez laureata Konkursu w przypadku decyzji Organizatora o przekazaniu zestawu upominków.
4. Prawo do Nagrody nie może być przeniesione przez Laureatów na osoby trzecie.
5. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany nagród przewidzianych w Konkursie na nagrody innego rodzaju, a w przypadku zestawu upominków– wypłaty równowartości nagrody w formie pieniężnej.
6. Naruszenie przez Laureata któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub jakiegokolwiek z podpisanych przez niego oświadczeń, a także brak doręczenia Organizatorowi informacji, o której mowa w ust. 2 powyżej w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na Stronie Konkursowej uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o pozbawieniu Laureata prawa do otrzymania nagrody, zaś w przypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu, osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. W takim przypadku Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi, wybranemu przez Komisję Konkursową według kryteriów określonych w § 4 ust. 2 Regulaminu.

 

5. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE
1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika w materiałach prasowych oraz internetowych dotyczących Konkursu na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
2. Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora własność dodanych fotografii (jako dzieła) oraz przenosi nieodpłatnie na Organizatora, w zakresie nieograniczonymi jakimikolwiek prawami osób trzecich, nieograniczone czasowo i terytorialnie autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne i prawa zależne do fotografii do wykorzystania na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 pkt 1-3- ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:
a. Wykorzystywania fotografii w bazie danych aplikacji Sorteusz,
b. wykorzystania na Stronie Konkursowej,
c. wykorzystania na stronie internetowej Organizatora i podmiotów wspierających Organizatora przy realizacji
Konkursu, w tym w szczególności zajmujących się promocją Konkursu,
d. wykorzystania w materiałach marketingowych Organizatora i podmiotów wspierających Organizatora przy realizacji
Konkursu, w tym w szczególności zajmujących się promocją Konkursu.
3. Skutek rozporządzający w stosunku do utworu opisanego w ust. 1 powyżej następuje z chwilą dodania zdjęcia do zatwierdzenia przez Administratora aplikacji Sorteusz.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do fotografii i prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niej jest nieograniczone terytorialnie i czasowo. Organizator może wykorzystywać fotografię i wszystkie dodane przez Uczestnika dane na całym świecie we wszystkich mediach, na wszystkich wymienionych polach eksploatacji, przez cały czas trwania praw majątkowych. Organizator ma prawo udzielać licencji do korzystania z tych fotografii i informacji o produktach przez osoby trzecie na warunkach przez niego określonych, jak również przenosić autorskie prawa majątkowe do fotografii i danych, a także prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na osoby trzecie.
5. Laureat zobowiązuje się względem Organizatora, iż nie będzie wnosił przeciwko niemu żadnych roszczeń dotyczących sposobu korzystania z dodanych fotografii i treści.
6. Bez uszczerbku dla postanowień powyższych, każdy Uczestnik, z chwilą przekazania Organizatorowi fotografii i danych o produktach (nazwa), udziela, a Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie fotografią i danymi, w celu jej publikacji, na następujących polach eksploatacji:
1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie
lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3. w zakresie rozpowszechniania utworu, w sposób inny niż określony w pkt. b) – publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej
przez stację naziemną (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm
magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie
przedmiotu umowy nadawanego przez inną organizację telewizyjną, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, udostępnienie w dowolnej formie w sieci Internet lub innej sieci komputerowej, wykorzystanie w
technologii UMTS i GPRS, wyświetlanie (w tym wyświetlenie w kinie), publikacja w środkach masowego przekazu,
wykorzystanie we wszelkich materiałach reklamowych i promocyjnych Organizatora,
4. tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, dokonywanie opracowania utworu, w tym w szczególności
modyfikowanie utworu, dokonywania korekt, skrótów, przeróbek, adaptacji utworu, łączenia utworu z innym utworem
bez nadzoru autorskiego, włączenie dzieła do utworu audiowizualnego,
5. prawo do przerobienia (dostosowania) i wykorzystania utworu (w tym audiowizualnego) do oznaczenia produktów pod
dowolną marką wybraną przez lub w celu prowadzenia reklamy i promocji dowolnych produktów.
7. Z tytułu udzielenia licencji do fotografii i danych Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

 

6. DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej „RODO”).
2. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej jako „Administrator Danych Osobowych”) jest Vildmark Magdalena Dziczek, z siedzibą w Muszynie, ul. Nowa 36, NIP: 5291722194. W sprawie zmiany, aktualizacji lub wykreślenia informacji na temat danych osobowych można się kontaktować poprzez adres e-mail: app@sorteusz.pl lub kontakt@sorteusz.pl
3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się w celu prowadzenia działań związanych z organizacją, przeprowadzeniem, obsługą i rozliczeniem Konkursu, a także w celu wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji, na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Uczestnika poprzez wzięcie udziału w Konkursie, tj. przesłanie Pracy Konkursowej Organizatorowi.
4. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmuje następujące kategorie:
a. imię i nazwisko Uczestnika,
b. datę urodzenia Uczestnika,
c. adres e-mail Uczestnika,
d. numer telefonu kontaktowego Uczestnika,
e. adres zamieszkania (dotyczy wyłącznie Laureatów).
7. Dane osobowe Uczestnika będą lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a. Koordynatorowi Konkursu, w celu wykonania czynności związanych z obsługą Konkursu,
b. dostawcom usług zaopatrującym Administratora Danych Osobowych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne
umożliwiające realizację Konkursu oraz zarządzanie organizacją Administratora Danych Osobowych (w szczególności
firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych),
c. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora Danych Osobowych w dochodzeniu należnych
roszczeń.
8. Administrator Danych Osobowych przechowuje dane osobowe Uczestnika do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika lub przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa
przysługuje prawo do:
a. sprostowania danych,
b. usunięcia danych,
c. ograniczenia przetwarzania danych,
d. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed jej wycofaniem),
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe wskazane w pkt 2 powyżej).
10. Administrator Danych Osobowych oświadcza, że dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

7. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z Konkursem należy kierować w formie pisemnej do Organizatora na jego podany w Regulaminie adres lub w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@sorteusz.pl, w terminie 7 dni kalendarzowych od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres do korespondencji osoby składającej reklamację, tak aby umożliwić kontakt z nią w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego, a ponadto powinna wskazywać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego w tym terminie.
4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne lub w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z serwisami Facebook, Instagram, Tik-Tok, Google. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Koordynatora Konkursu, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów Facebook, Instagram, Tik-Tok, Google. W razie dodatkowych pytań dotyczących Konkursu należy kontaktować się mailowo z Koordynatorem Konkursu, poprzez adres: kontakt@sorteusz.pl .
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Stronie Konkursowej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.
5. Regulamin obowiązuje od 27.06.2023 r.